Ocena 360 stopni

Rozwój twojego zespołu dzięki lepszej informacji zwrotnej

Ocena 360 stopni to autorskie narzędzie HR Development oferujące uporządkowany i wyczerpujący pakiet informacji, niezbędnych do określenia obecnego stanu kompetencji kluczowych pracowników oraz wytyczania kierunków ich rozwoju. Umożliwiają to spójne ankiety, wyczerpujące raporty oraz pogłębione sesje informacji zwrotnej.Informacje zwrotne wynikające z Oceny 360 stopni mogą być pozytywnym, ale i zarazem potężnym wsparciem do prowadzonych w organizacji procesów personalnych.
To podejście, które może przynieść firmie wiele korzyści.

Korzyści wynikające z oceny 360 stopni

Ocena 360 stopni znacząco wzbogaca proces oceny okresowej pracowników. Pozwala skorzystać z bogactwa obserwacji szeregu osób, które codziennie, wspólnie z ocenianą osobą, realizują różnorodne zadania. Dodatkowo, prawidłowe relacje ze współpracownikami, podwładnymi lub klientami są kluczowe dla efektywnej pracy i osiągania założonych wyników firmy. Dlatego ich punkt widzenia jest dla ocenianego bardzo ważnym źródłem informacji dotyczącym mocnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju – nie mniej ważnym niż samoocena, czy zdanie przełożonego.

Zastosowanie Oceny 360 stopni umożliwia diagnozę poziomu oczekiwanych kompetencji, którymi cechuje się pracownik. Regularne wykorzystanie tej metodologii pozwala na bieżąco śledzić postępy badanego w kontekście ustalonych kierunków rozwoju.

Monitoring 360 stopni oraz jego odmiana 270 stopni, daje możliwość badania kompetencji w ramach prowadzonych, pojedynczych projektów biznesowych. Tym samym jest dobrym narzędziem do identyfikowania talentów wśród pracowników, którzy niekoniecznie należą do ścisłej kadry zarządzającej.

Wprowadzenie cyklicznego pomiaru opartego na ocenie 360 lub 270 stopni (np. raz w roku) umożliwia kształtowanie się kultury organizacyjnej opartej o konstruktywną informację zwrotną. Systematyczna informacja zwrotna dotycząca poziomu prezentowanych kompetencji z uwzględnieniem różnych perspektyw buduje w ocenianym otwartość na przyjmowanie sugestii dot. potencjalnych mocnych stron i obszarów do rozwoju. System oceny pracowników, oparty na jasnych kryteriach oceny staje się przejrzysty, zobiektywizowany i stanowi podstawę do rozwoju.

 

Proces oceny 360 stopni

Każda Ocena 360stopni zaczyna się od zaprojektowania odpowiedniego kwestionariusza. Zawarte w nim pytania odnoszą się do pożądanych postaw oraz zachowań zdefiniowanych w modelach kompetencyjnych obowiązujących w firmie. Dlatego, projektowanie odpowiedniej ankiety jest każdorazowo poprzedzone analizą kompetencji, jakich firma oczekuje od osoby zatrudnionej na określonym stanowisku, ewentualnie stworzeniem od podstaw kryteriów oceny pracowników. Pytania są grupowane w odpowiednie wymiary oraz opisywane na poziomie zdefiniowanych zachowań.

Zatwierdzona ankieta jest udostępniana onlinena platformieOstendi. Opiekun projektu jest na bieżąco informowany o statusie oceny projektu tj. ilości zakończonych ocen.

Wszystkie wyniki są podsumowane w postaci wyczerpującego raportu. Zawiera on zestawienie wszystkich udzielonych ocen w podziale na samoocenę, ocenę przełożonego, współpracowników i/lub podwładnych (ewentualne innych grup oceniających). Podsumowania wyników prezentowane jest w postaci:

  • średnich wyników otrzymanych na poziomie poszczególnych wymiarów oraz przyporządkowanych im pytań),
  • różnic pomiędzy samooceną, a oceną w danej grupie – wskazują one na odległość pomiędzy autopostrzeganiem, a opinią przełożonego oraz pozostałych grup współpracowników,
  • rozproszenia ocen, które obrazują jednomyślność oceniających.

Proces Oceny 360 stopni kończy sesja informacji zwrotnej, na której konsultant HRDevelopment udziela ocenianemu pracownikowi wyczerpującej informacji dot. wyników oceny.

W większych projektach, w ramach których ocenie podlega minimum kilku pracowników, ich wyniki są zestawiane w postaci raportu zbiorczego. Dodatkowo, nasza platforma umożliwia zestawienie pomiarów / wyników konkretnej osoby na przestrzeni kilku pomiarów. Całość procesu dostępna jest w kilku wersjach językowych.

Ocena 360 stopni

Zobacz jak wygląda nasz raport z Oceny 360 stopni

pobierz raport

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej