Team Insight Survey

Świadomość tego jak firmę oraz jej funkcjonowanie postrzegają pracownicy przynosi wiele korzyści.

Badanie nastroju w firmie

Badanie Team Insight Survey to autorskie badanie HR Development, którego głównym celem jest analiza nastrojów panujących w firmie.

Kwestionariusz Team Insight Surveyw 34 pytaniach eksploruje zagadnienia i obszary kluczowe dla efektywnego funkcjonowania firmy. Są to Atmosfera, Przywództwo, Komunikacja, Świadomość celu raz Podział ról. Codzienne działania wszystkich pracowników, wpisujące się w te właśnie obszary to podstawowe filary sprawnej organizacji, które zidentyfikował Peter Moxon w swoim opracowaniu Building a Better Team: A Handbook for Managers and Facilitators. Ten materiał stanowił punkt wyjścia do opracowania kwestionariusza Team InsightSurvey.

Korzyści z zastosowania TIS

Ankieta TIS pozwala na usystematyzowane zbadanie punktu widzenia wszystkich pracowników firmy.Ludzie są najważniejszym zasobem każdego biznesu. Świadomość oraz zrozumienie kierunku w jakim powinna podążać firma, zgodne działanie na rzecz realizacji celów, efektywna komunikacja, czy odpowiedni podział ról (właściwie wykorzystujący ich kompetencje) to podwaliny sprawnie działającego zespołu.

TIS umożliwia zidentyfikowanie mocnych i słabych stron organizacji. Wyniki badania, wraz z informacjami płynącymi z innych analiz (np. oceny 360 stopni) stanowią wartościową diagnozę obecnego „stanu ducha” firmy oraz są punktem odniesienia w procesie planowania dalszych działań rozwojowych. W tym przede wszystkim:

  • interwencji zaradczych związanych z ewentualnymi problemami ograniczającymi rozwój firmy,
  • ustalania strategii rozwoju biznesu w oparciu o zidentyfikowane mocne strony zespołu.

 

Badanie nastroju TIS jest narzędziem świadomego i skutecznego zarządzania. W połączeniu z przeglądem kompetencji kadry kierowniczej (np.Oceną 360 stopni) daje spójny obraz mocnych stron pracy zespołowej w firmie oraz obszarów do rozwoju. Team InsightSurvey to również krok do budowania kultury organizacji opartej na zbiorowej mądrości, konstruktywnej ocenie, wymianie informacji i zaangażowaniu pracowników.

Całość badania podsumowywana jest za pomocą jednego, spójnego i przejrzystego raportu, który zawiera szczegółowe podsumowanie badania w postaci średnich wyników na poziomie badanych wymiarów oraz poszczególnych zjawisk (pytań), które je opisują. Wyniki badania TIS porządkowane są zgodnie z przyjętą w projekcie systematyką np. w podziale na jednostki organizacyjne, firmy, staż pracy pracowników, czy płeć - o ile nie narusza to prawa pracowników do zachowania anonimowości.

Pobierz raport

Sprawdź nasz raport Team Insight Survey.

pobierz raport

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej