Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez HR Development Sp. z o.o. do celów marketingowych

 

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – „RODO”.

1. Pojęcia użyte w tym dokumencie

RODO –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

HR Development – HR Development Sp. z o.o. ul. Filtrowa 65 lok. 50, 02-055 Warszawa, adres e-mail: biuro@hrdevelopment.pl

 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest HR Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-055), przy ulicy Filtrowej 65 lok. 50, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000388470 REGON: 160402651 NIP: 991 04 86 582.

3. Przetwarzane dane osobowe

Do celów prowadzenia działań o charakterze marketingowym i przekazywania Państwu informacji marketingowo-handlowych przetwarzamy następujące dane:

  1. Dane podane przez Państwa bezpośrednio do HR Development: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres pracodawcy, stanowisko w firmie;
  2. Dane zbierane automatycznie przez HR Development za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronie internetowej HR Development np. hrdevelopment.pl (np. częstotliwość odwiedzin strony, listy odwiedzanych podstron, informacje o pobranych materiałach edukacyjnych).
  3. Dane podane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie hrdevelopment.pl.
  4. Badamy także dane generowane wtedy, gdy otwierają i korzystają Państwo z naszych newsletterów otrzymywanych za pomocą wiadomości email (czas otwarcia, wybrane hiperłącza, pobrane dokumenty), aby w kolejnych newsletterach zawrzeć opracowane na tej podstawie spersonalizowane informacje, które są możliwie najlepiej dostosowane do Państwa zainteresowań i potrzeb.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Aby mieć możliwość prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorców przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes HR Development Sp. o.o. (podstawa prawna wynikająca z: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystaniu Państwa służbowych danych osobowych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług jedynie w relacjach biznesowych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na komunikację mailem lub telefonicznie w celu otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od HR Development lub zgodę dotyczącą tzw. Plików Cookies wskazanych na naszych stronach internetowych. Wyrażenie zgody umożliwi Państwu dostęp do materiałów firmowych HR Development (np. możliwość pobrania raportu, artykułu etc.), wzięcia udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach; oraz prowadzenia innych działań marketingowych skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców współpracujących z HR Development Sp. z o.o. Po zważeniu naszego interesu oraz Państwa interesów, praw i wolności informujemy, że nie będziemy ingerować w Państwa prywatność. Więcej na ten temat znajduje się w pkt. nr 5.

5. Profilowanie preferencji i zainteresowań osób, których dane są przetwarzane

Aby móc prowadzić profesjonalne działania marketingowe HR Development profiluje Państwa preferencje oraz zainteresowania tak, aby jak najlepiej dopasowywać komunikację marketingową do potrzeb Klientów. Analizy Państwa preferencji i zainteresowań dokonujemy na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Państwa aktywności na naszej stronie internetowej: www.hrdevelopment.pl. Rezultatem stosowanego przez nas profilowania preferencji i zainteresowań jest prezentowanie komunikatów i aktywności marketingowych dotyczących produktów i usług HR Development mailowo lub telefonicznie, a także indywidualizacja komunikatów marketingowych kierowanych przez HR Development do Państwa. Stosowanie profilowania może również prowadzić do zróżnicowania ofert kierowanych do różnych osób będących w podobnych sytuacjach. Komunikaty HR Development mogą być również wyświetlane na stronach niezwiązanych z nami podmiotów, świadczących dla nas usługi reklamowe np. Google AdWords oraz Google AdSense.

Stosowanie profilowania wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu i jest opatrzone podstawą prawną wynikającą z: art. 6 ust. 1 f RODO, dzięki której możemy prowadzić dopasowaną do Państwa potrzeb komunikację marketingową. Mając na uwadze interes HR Development oraz jej Klientów informujemy, że nie będziemy ingerować w Państwa prywatność, a tym samym nasze działania nie będą wywoływały żadnych istotnych skutków (w tym prawnych) dla Państwa, a jedynie zwiększą atrakcyjność naszej oferty. Prowadzone przez HR Development aktywności dotyczą jedynie relacji biznesowych. HR Development nie zbiera informacji, które pozwalałyby uzyskać wgląd w Państwa życie prywatne – zbieramy jedynie informacje związane z Państwa aktywnością zawodową. Więcej informacji na temat wykorzystania przez HR Development plików cookies znajduje w Polityce Prywatności i Cookies.

6. Odbiorcy danych

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie następującym rodzajom odbiorców:

  1. usługodawcom HR Development np. podmiotom przeprowadzającym analizy statystyczne i zapewniającym obsługę techniczną naszych systemów;
  2. usługodawcom HR Development, którzy na podstawie odrębnie zawartych z nami umów świadczą określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych, a także zatwierdzeni podwykonawcy naszych usługodawców;
  3. usługodawcom zewnętrznym HR Development świadczącym w naszym imieniu i na podstawie odrębnych umów usługi takie jak: hosting naszych stron internetowych, obsługa narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM), dostawcy systemów księgowych, dostawcy systemów do marketingu online, dostawcy usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe.

Ponadto, możemy przekazywać dane organom administracji publicznej. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych osobowych określają spoczywające  na nas obowiązki prawne.

7. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz tak długo, jak długo interes osoby, której dane dotyczą, wymagający zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma charakteru nadrzędnego. Do przechowywania  danych  bez  prawnie uzasadnionego  interesu  możemy  być  zobowiązani  prawnie,  np.  ustawowym obowiązkiem zachowania danych. Z chwilą, gdy dane osobowe przestają spełniać cel, w  którym  zostały  zgromadzone  lub w  którym  były  przetwarzane,  lub  gdy  ich przechowywanie  nie  jest  już  zgodne  z  prawem, usuwamy dane osobowe bez konieczności działania ze strony osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowujemy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez Państwa jako, że nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji o charakterze marketingowym lub marketingowo-handlowym. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres mailowy biuro@hrdevelopment.pl.

Jeśli prawo zobowiązuje nas do przechowywania danych osobowych, dane zatrzymujemy do końca obowiązującego okresu przechowywania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych ma na celu wyłącznie zapewnienie zgodności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, dostęp do takich danych jest zazwyczaj ograniczony do przypadków, w których taki dostęp jest niezbędny w celu spełnienia wymogu przechowywania danych.

8. Przekazywanie danych poza UE

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:

  • do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Powyższych praw można dochodzić np. przekazując nam stosowne powiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hrdevelopment.pl lub drogą pocztową na adres siedziby HR Development Sp. z o.o.
  • do rezygnacji z przetwarzania danych, czyli w zależności od okoliczności do sprzeciw lub cofnięcie zgody (i) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania przez HR Development lub (ii) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać na adres e-mail: biuro@hrdevelopment.pl.
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez HR Development.

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektorem Ochrony Danych): iod@hrdevelopment.pl lub listowny na adres: HR Development Sp. z o.o., ul. Filtrowa 65 lok. 50, 02-055 Warszawa.